Hudáček

admin

Ján Hudáček

Pôsobisko:

ZŠ Nejedlého, Bratislava

Predmety:

Anglický jazyk – 6.,7.,8.,9. ročník; Občianska výchova – 6.,7. ročník, Dejepis – 7. ročník; Etická výchova – 7. ročník, Hudobná výchova – 6.,7.,8. ročník

Krúžky:

Hudobno – spevácky krúžok

Počas svojich dvoch rokov sme s mojou triedou pracovali na posilňovaní akademických, ale aj charakterových stránok. Spoločne sme objavovali tie silné a snažili sa posilniť tie, na ktorých bolo treba pracovať. K nim patrili hlavne húževnatosť (grit), growth mindset a zodpovednosť. Konzistentnou prácou s pravidlami sa mi podarilo dosiahnuť úspechy v poslednej z nich. Vytváraním a udržiavaním motivácie sme sa snažili pôsobiť na prvé dve. V druhom roku som zintenzívnil a spravidelnil doučovania, ktoré sa stali aj témou mojej Leadership Challenge. Žiaci dnes prichádzajú na doučovania častokrát sami od seba, vedia formulovať vlastné dôvody a sú si vedomí svojho pokroku. Na škole som sa venoval aj koordinácii školského parlamentu, s ktorým sme spolupracovali s MČ Dúbravka, zorganizoval som spevácke vystúpenie s koledami na Vianočnej besiedke a pomáhal som s organizáciou rôznych exkurzií. 

Pripájam fotku jednej z nich – minuloroční ôsmaci a deviataci na veľtrhu jazykov.

2 roky v Teach For Slovakia boli najnáročnejším a zároveň najdôležitejším kariérnym rozhodnutím v mojom živote. Komunikáciu som pred TfS považoval za svoju silnú stránku, v programe som ju denne cibril a vylepšoval. Dnes komunikujem asertívnejšie, som schopný dať i prijať feedback. Schopnosť efektívne plánovať, organizovať svoj čas a dodržiavať deadliny zas patrili k oblastiam, na ktorých som chcel pracovať. S radosťou konštatujem, že hoci som neurobil progres z 0 na 100, som oveľa zodpovednejší a zorganizovanejší. Mimoriadne silnou časťou programu je TfS komunita, špeciálne naša kohorta, ktorú tvoria ľudia, ktorých mám úprimne rád. Najväčším prínosom programu pre mňa je získaná schopnosť cielenej a vedomej reflexie, ktorá sa mi stala prirodzenou a využívam ju v každej oblasti života.

Svojim podporovateľom som vďačný za veľa – či už povzbudzujúce slová alebo materiálnu podporu vo forme praktických školských pomôcok. Návšteva na škole sa nám zatiaľ podarila len jedna. Palo Schmitzer odviedol skvelý výkon a na hodine angličtiny úspešne predstieral, že je rodený Američan a priblížil tak mojim siedmakom čaro úspešnej komunikácie s “cudzincom”.

Stáž som z dôvodu pandémie neabsolvoval. Svoje poslanie vidím v školstve, hoci paradoxne budú moje najbližšie kroky smerovať do neziskovej sféry. Rozhodne ale plánujem po krátkej pauze pokračovať v učení.