Uhalová

Viera Kočtúchová

Zuzana Uhalová

Pôsobisko:

ZŠ s MŠ Malčice

Predmety:

Matematika, Fyzika, Slovenský jazyk, Tvorivé písanie, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Anglický jazyk, Informatika, Celý druhý stupeň

Krúžky:

Oba roky som doučovala v rámci Spolu múdrejší, na krúžok nebol čas.

Hlavný záber som mala na moju triedu šiestakov, kde som učila až 17 hodín týždenne – SJL, MAT, ANJ, VYV a INF. Akademicky to bola veľmi slabá trieda, a tak som sa zameriavala hlavne na charakterové vzdelávanie. Podarilo sa mi s nimi prejsť celú metodiku zameranú na získavanie mäkkých zručností, na niektorých to zabralo viac, na niektorých menej, ale nebolo to úplne márne. Za úspech považujem triednu knižnicu a to, ako sa deti zodpovedne správali ku knihám, dokonca, na konci si ich požičiavali bez mojej supervízie a knihy sa vracali celé, pekné, nezničené a prečítané! Na konci druhého roka sme si s deťmi zarobili na koncoročný výlet, piknik, pomôcky do školy a nové knihy do triednej knižnice. Žiaci pomaľovali tričká, ktoré sa predali na facebookovej dražbe a zarobili sme spolu 211€. Výlet do košickej Východoslovenskej galérie bol tiež úspech. Z detí, čo netušili ani čo je galéria, boli na konci milovníci moderného umenia.

Network – kohorta a ambasádori, osobnostný rast, sebapoznanie.

Pán Stern – pomohol mi napísať projekt pre školu z SPP.
Andrea Cocherová – darovala knihy do triednej knižnice
Krištúfkovci – kávička a podporili môj predaj tričiek v triede

Chcem rozbehnúť projekt na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Počas svojich dvoch rokov som si vyskúšala rôzne metódy, ktoré by som rada posunula do nejakej použiteľnej formy. Okrem toho, ako grafickú dizajnérku, ma veľmi zaujíma dizajn učebníc a vzdelávacích platform, takže určite budem chcieť preskúmať aj túto oblasť.