Maková

Viera Kočtúchová

Veronika Maková

Pôsobisko:

Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, Bratislava

Predmety:

Predmety, ktoré som učila: sociálno-psychologický výcvik, anglický jazyk, mediálna výchova, občianska výchova, etická výchova, opatrovateľská činnosť. Ročníky, ktoré som učila 1. a 2. ročník SŠ (odbory: animátor voľného času, pedagogický asistent, učiteľstvo a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť)

Krúžky:

Leadership projekt – krúžok zameraný na rozvoj sociálnych kompetencií, životných spôsobilostí a mäkkých zručností tzv. soft skills formou realizácie aktivít zameraných na rozvoj empatie, efektívnej komunikácie, asertivity, efektívne riešenie konfliktov, prosociálne správanie, sebareflexiu, kooperáciu, nastavovanie cieľov do budúcnosti, formovanie osobnosti.

S mojimi študentmi sme pracovali najmä na rozvoji sociálnych kompetencií, ktoré sú v súčasnosti najviac vyhľadávané u absolventov pri uplatňovaní na trhu práce. Počas 2 rokov sme pracovali na rozvoji ich mäkkých zručností najmä na efektívnej komunikácii, efektívnom riešení konfliktov, empatii a kooperácii. Do vyučovacích hodín sme zapájali množstvo skupinovej práce, diskusie a rozvíjali sme kritické myslenie a tvorbu postojov, hodnôt a noriem. Učili sme sa sebareflexii, sebarozvíjali sme sa. Učili sme sa rešpektovať jeden druhého a všetkých ľudí bez ohľadu na ich rasu, vierovyznanie, pôvod, sex. orientáciu a pracovali na tvorbe súdržného triedneho kolektívu. Okrem toho som ako triedna učiteľka pracovala na tvorbe pozitívnej klímy školskej triedy. A ako člen podporného tímu školy pracujem aj na tvorbe pozitívnej klímy celej školy. Na škole som zrealizovala prieskum klímy školy a navrhla a implementovala zmeny na posilnenie pozitívnej klímy (podieľala som sa na návrhoch študovne, oddychovej zóny pre žiakov ale aj oddychovej zóny pre učiteľov, vonkajšej prírodnej učebne). Mnohé z projektov sú stále v štádiu realizácie. Navrhla som program podpory pozitívnej klímy školskej triedy v podobe manuálu, ktorý je určený pre triedneho učiteľa a poskytuje množstvo aktivít zameraných na utužovanie triedneho kolektívu, budovanie dôvery spolupráce a rozvoj efektívnej komunikácie a riešenie konfliktov medzi študentmi na úrovni školskej triedy. Program je realizovaný každoročne v nových prváckych triedach a slúži aj ako prevencia pred vznikom maladaptívnych prejavov správania vo vyšších ročníkoch (záškoláctvo, šikana, užívanie návykových látok, rizikové správanie).

Moje 2 roky v Teach for Slovakia mi otvorili dvere do inovatívnych foriem vzdelávania a umožnili mi nahliadnuť do dobrej praxe v oblasti vzdelávania iných krajín sveta. Okrem vlastného sebarozvoja som mala pocit, že sa naozaj podieľam na zmene slovenského školstva. Naučila som sa, že vzdelávanie nie je iba o osnovách, cieľoch školského vzdelávacieho systému, profiloch absolventov a podobne, ale aj o rozvoji osobností žiakov a rozvoji sociálnych kompetencií. Pochopila som, že je veľmi dôležité viesť študentov k tomu, aby boli v prvom rade dobrými ľuďmi a viedli plnohodnotný život.

S podporovateľom Denisom Sedlákom som zrealizovala aktivitu vo forme online diskusie so študentmi. Denis rozprával o svojom startupe a svete startupov, motivoval žiakov, aby sa nikdy nevzdávali svojich snov, aby si išli za tým, čo v živote chcú dosiahnuť. Ukázal im cestu, ako si rozbehnúť vlastný startup, dokonca niektorým žiakom navrhol, že im pomôže založiť vlastnú web.stránku, kde môžu zdieľať svoju tvorbu, prácu a získavať publikum.

Po 2 rokoch ostávam učiť na strednej odbornej škole a ďalej sa chcem podieľať na zmene slovenského školstva napr. prostredníctvom mentoringu kolegov a učiteľov na školách. Zároveň sa chcem ďalej rozvíjať – ukončiť rigorózne štúdium a po ukončení štúdia by som chcela školiť učiteľov po celom Slovensku najmä v oblasti využívania zážitkových a interaktívnych, inovatívnych metód vo výchovno-vzdelávacom procese a tvorbe pozitívnej klímy školy a školskej triedy. Podieľať sa na inklúzii slovenského školstva a ako člen podporného tímu, koordinátor projektov a garant odboru vychovávateľsko-opatrovateľskej činnosti posunúť našu školu bližšie k naplneniu jej vízie.